Kultura je klíčovým nástrojem rozvoje komunitního života. Projekt Art District 7 nastaví systémový přístup pro vznik fungující kreativní čtvrti v rámci městské části Praha 7. 
Prohlédněte si studii proveditelnosti a brožuru.

Holešovická tržnice

Pod pojmem „art district“ (kreativní čtvrť) se rozumí taková část města, která nabízí hustou koncentraci účelně propojených ziskových i neziskových kulturních a uměleckých subjektů, poskytovatelů služeb, firem, škol a dodavatelů z dalších příbuzných oblastí. Městská část Praha 7 k této značce přirozeně tíhne díky místnímu kulturně společenskému dění, koncentraci galerií, divadel, kaváren a restaurací a přítomnosti významných kulturních institucí.

V první fázi společné práce tým Kreativní Prahy vytvoří analýzy potenciálu kulturních a uměleckých subjektů na Praze 7 sloužící k identifikaci příležitostí rozvoje kreativní čtvrti. Následně navrhne pilotní model fungování. Součástí projektu bude také zpracování koncepce pro využití Holešovické tržnice, kde se již dnes projevuje přirozený kulturní potenciál této zanedbané lokality.

Co se stane v roce 2016?


V březnu 2016 podepsala MČ Praha 7 a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy memorandum o vzájemné spolupráci na tomto projektu. Výstupem společné práce bude studie proveditelnosti, která bude obsahovat návrh, jak konkrétně by měl Art District 7 fungovat, a co vše je třeba pro realizaci udělat. Studie bude do konce roku 2016 předložena ke schválení voleným orgánům MČ Praha 7.

Jak se mohu zapojit do diskuse o podobě art districtu na Praze 7?

 

Kdo na projektu v roce 2016 Pracuje?


Projekt je realizován městskou část Praha 7 ve spolupráci s týmem Kreativní Prahy.